Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 113 од 20.06.2018 објавени се следните прописи:

  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И СИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ
  • ЗАКОН ЗА ПОДДРШКА НА МЛАДИ ПРИ КУПУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
  • ЗАКОН ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА
  • ПРЕГЛЕДИТЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ, ИЗЈАВИ, ОДЛУКИ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ДРУГИ ПРАВНИ АКТИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ОД БРИСЕЛ, ЊУЈОРК, ЖЕНЕВА, ВИЕНА И СТРАЗБУРГ, КОН КОИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НА ПОКАНА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ИЛИ УНИЛАТЕРАЛНО СЕ ИМА ПРИДРУЖЕНО (ПРИЛОГ 1 ДО ПРИЛОГ 5)
  • ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ (ЗНБП) 2018/90 ОД 22 ЈАНУАРИ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2017/2074 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ВЕНЕЦУЕЛА
  • ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2018/466 НА СОВЕТОТ ОД 21 МАРТ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2011/172/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА, СУБЈЕКТИ И ТЕЛА ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЕГИПЕТ
  • ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ (ЗНБП) 2018/421 НА СОВЕТОТ ОД 19 МАРТ 2018 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2013/255/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА
  • ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2018/476 НА СОВЕТОТ ОД 21 МАРТ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА (ЗНБП) 2015/1333 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...