излезе од печат најновото издание на законот за јавните набавки

Што да очекувате со новиот Закон за јавните набавки, и како да се подготвите за соодветна примена на одредбите од истиот.  Нарачајте го новото издание на Законот за јавните набавки – по цена од 399.00 денари со вклучен ДДВ во издание на ЈП Службен весник на РСМ. 
 

Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РСМ" бр. 10 од 16.01.2020 објавени се следните прописи:

  • ЗАКОН ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА ПОРАДИ ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ДОМИНАНТНА СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВАТА
  • ЗАКОН ЗА МЛАДИНСКО УЧЕСТВО И МЛАДИНСКИ ПОЛИТИКИ
  • РЕШЕНИЕ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА И ДЕЦАТА ВО КАЗНЕНО – ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО - ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ, КАКО И НА ПРИТВОРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ПРИТВОРСКИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА НА КАЗНЕНО – ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ И НАГРАДАТА ЗА РАБОТА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА, КАКО И ЗА ЛИЦАТА КОИ БЕЗ СВОЈА ВИНА НЕ РАБОТАТ
  • ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН НАДЗОР ВРЗ РАБОТАТА НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ
  • ПРАВИЛНИК ЗА НОРМАТИВИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ХРАНА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ
  • ПРАВИЛНИК ЗА ВИДОТ НА КАЗНЕНО – ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ
  • КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА КУЛТУРАТА
  • СТАТУТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА АД - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...