БАЗА НА ПОДАТОЦИ НА ЦЕЛАТА ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ОД 1945 ГОДИНА ДО ДЕНЕС

ЈП Службен весник на Република Северна Македонија Ви нуди повеќе пакети на претплата на интернет сервисите во зависност од вашите потреби.

1) Претплата на Базата на прописи за период од 12 месеци:

а) еден кориснички пристап ........... 15.500,00 денари по корисник;

б) од два до пет кориснички пристапи ...... 13.500,00 денари по корисник;

в) од шест до петнаесет кориснички пристапи ........ 11.000,00 денари по корисник;

г) над петнаесет кориснички пристапи ........ 8.500,00 денари по корисник. 

2) Претплата на Базата на прописи за период од 1 месец цената изнесува 2.000,00 денари по корисник.

Претплати се преку интернет или Преземи формулар за претплата на:

Базата на прописи

Цените се со пресметан ДДВ 18%.