Јавни повици и Огласи

ЈАВНИ ПОВИЦИ И ОГЛАСИ


Јавен повик бр.13/2023 за пријавување на заинтересирани лица за именување на 1 (еден) член на Управниот одбор - од редот на афирмирани и стручни лица и 1 (еден) член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното  претпријтие Службенвесник на РСМ.

https://vlada.mk/node/35453

*************


Одлука и кратки биографии на членовите на Одборот за контрола на ЈП Службен весник на РСМ  Преземи

https://vlada.mk/node/35357

*************

Јавен Повик Бр.04/2023 за пријавување на заинтересирани лица за именување на 1 (еден) член на Управниот одбор - од редот на афирмирани и стручни лица и 2 (два) члена на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното  претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија, ц.о.-Скопје Преземи

https://vlada.mk/node/34526

Образец за пријавување на јавен повик за именување на членови на Управен/Надзорен одбор на јавно претпријатие Преземи

Thirrje Publike nr.04.2023 për aplikimin e personave të interesuar për emërimin e 1 (një) anëtari të Bordit Drejtues  – nga radhët e personave të afirmuar dhe profesionistë dhe 2 (dy) anëtarë të Bordit për kontroll të punëve materiale-financiare Преземи

https://vlada.mk/node/34526

Formulari për paraqitje në Thirrje Publike për emërimin e anëtarëve të Bordit Drejtues/Mbikëqyrës të Ndërmarrjes Publike Преземи


https://vlada.mk/node/35357********

Интерен оглас број 1/2023 за унапредување на административни/јавни службеници Преземи PDF

Пријава за интерен оглас број 1/2023 за унапредување на административни/јавни службеници Преземи

Одлука за избор на кандидати по Интерен оглас број 1/2023 за унапредување на административни службеници Преземи

********

Пријава за оглас за вработување на неопределено време на помошно – техничко лице Преземи

Изјава за согласност за обработка на лични податоци Преземи

Упатство за селекција Преземи

Одлука за избор на кандидати за вработување на неопределено време на помошно – техничко лице Преземи


********

Интерен оглас број 1/2022 за унапредување на административни/јавни службеници Преземи PDF

Пријава за интерен оглас број 1/2022 за унапредување на административни/јавни службеници Преземи

Одлука за избор на кандидати по Интерен оглас број 1/2022 за унапредување на административни службеници Преземи


********


Интерен оглас број 1/2021 за унапредување на административни/јавни службеници Преземи PDF

Пријава за интерен оглас број 1/2021 за унапредување на административни/јавни службеници Преземи

Одлука за избор на кандидати по Интерен оглас број 1/2021 за унапредување на административни службеници Преземи


Scroll to top