ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

информација/соопштение 

Почитувани претплатници,
Согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија” за време на вонредна состојба, Ве информираме дека издавањето на службеното гласило „Службен весник на Република Северна Македонија“ и објавувањето на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Северна Македонија“ за време на траењето на вонредната состојба ќе се ВРШИ САМО ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА. 
Изданија за 2020 година во електронска форма
Од таа причина на сите активни претплатници кои службеното гласило го добиваат во печатена форма, ќе им се овозможи непречен пристап до изданието во целост во електронска форма како и пристап преку мобилната апликација за што е потребно во најкраток можен рок да ги доставите следниве податоци кои треба да бидат во согласност со бројот на претплати на печатеното издание:
- назив на фирма,
- име и презиме на корисникот,
- е-маил адреса.

Податоците пратете ги на следниот е-маил pretplata@slvesnik.com.mk
Телефон за контакт:
Централа - 02-55-12-400
Служба за претплата - 02-5512421; 02-5512422; 02-5512426; 02-5512427

Ви благодариме на разбирањето.

Со почит,
ЈП Службен весник на Република Северна Македонија
Бул. Партизански одреди 29, 1000 Скопје
www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РСМ" бр. 98 од 10.04.2020 објавени се следните прописи:

  • РЕШЕНИЕ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
  • АНЕКС ДОГОВОР ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА СКЛУЧЕН МЕЃУ ОПШТИНА БИТОЛА И ОПШТИНА МОГИЛА
  • АНЕКС ДОГОВОР ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА СКЛУЧЕН ПОМЕЃУ ОПШТИНА БИТОЛА И ОПШТИНА НОВАЦИ

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...