Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 12 од 27.01.2015 објавени се следните прописи:

  • ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И ИЗГЛЕДОТ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗНАЧКА И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗНАЧКА НА РАБОТНИК ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ СО СТАТУС НА ОВЛАСТЕНО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ РАБОТИ И РАБОТНИК ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ СО СТАТУС НА ОВЛАСТЕНО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
  • ПРАВИЛНИК ЗА МАКСИМАЛНАТА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА СО КОЈА СЕ ПОТВРДУВА ДЕКА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ КОИ СЕ СОДРЖАНИ ВО ОСНОВНИОТ ПРОЕКТ СЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ КАКО И ЗА МАКСИМАЛНАТА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДА
  • ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПАСИШТА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
  • МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
  • МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕЛЕМ - СКОПЈЕ

ВЕСТИ

(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(04.09.2014)

СКРАТЕНА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОДЈАВА НА НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ

повеќе...
(19.06.2014)

ПОВТОРНО ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ НА ГОДИНЕШНИВЕ  СИНДИКАЛНИ СПОРТСКИ ИГРИ ВО ОХРИД 

повеќе...
(01.04.2014)

ОД 1 АПРИЛ, ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ ВО МВР ЗА ИЗГУБЕН ДОКУМЕНТ

повеќе...
(17.02.2014)

ГЛАСИЛОТО Е ВИСТИНСКА ИСТОРИСКА И ЈАЗИЧНА РИЗНИЦА

повеќе...
(20.03.2014)

СО ПОЕДНОСТАВНА ПРОЦЕДУРА ПОБРЗО ДО НОВИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

повеќе...
(11.05.2012)

ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ – НОВ ПРОЕКТ

ЈП „Службен весник на РМ“ на прес конференција, одржана на 11.05.2012 година на јавноста и го претстави својот најнов проект...

повеќе...
(13.03.2013)

ПРИРАЧНИК ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ ПРОПИСИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

повеќе...