Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 116 од 23.06.2016 објавени се следните прописи:

  • ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ЗА КУПЕНИ И ВГРАДЕНИ СОНЧЕВИ ТЕРМАЛНИ КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ ВО ДОМАЌИНСТВАТА ЗА 2016 ГОДИНА
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА ДОБИВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕТО И ЛИЦЕНЦАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЕОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ИЗВЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА, КАКО И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕТО И ЛИЦЕНЦАТА
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НЕСАКАНИТЕ ЕФЕКТИ ЗА ВРЕМЕ НА КОРИСТЕЊЕТО НА МЕДИЦИНСКОТО ПОМАГАЛО, ВИДОВИТЕ НА РЕАКЦИИТЕ ШТO ГИ ПРЕДИЗВИКУВААТ, ПОСТАПУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ДОБАВУВАЧИТЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА НЕСАКАНИТЕ ЕФЕКТИ И РЕАКЦИИТЕ ОД МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА
  • ПРАВИЛНИК ЗА СООДВЕТНОСТА НА ВИДОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОПИСОТ НА СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА ВО ОБЛАСТА НА МУЗЕЈСКАТА ДЕЈНОСТ, ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА ЗА ИЗБОР И РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИ ЗВАЊА, НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ИЗБОР, ОДНОСНО РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИ ЗВАЊА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА БОДОВИТЕ ЗА ИЗБОР, ОДНОСНО РЕИЗБОР
  • ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНА ЦЕНА ЗА ПАКЕТИ ЗА ЗАВРШЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД ОБЛАСТА НА ПЛАСТИЧНАТА И РЕКОНСТРУКТИВНАТА ХИРУРГИЈА

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...