излезе од печат најновото издание на законот за јавните набавки

Што да очекувате со новиот Закон за јавните набавки, и како да се подготвите за соодветна примена на одредбите од истиот.  Нарачајте го новото издание на Законот за јавните набавки – по цена од 399.00 денари со вклучен ДДВ во издание на ЈП Службен весник на РСМ. 
 

Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РСМ" бр. 250 од 05.12.2019 објавени се следните прописи:

  • ОДЛУКА ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КАЈ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ, СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ, НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ, ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ, ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ И ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ ЗА ОТПЛАТА/РЕФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ ВО ИЗНОС ОД 155 МИЛИОНИ ЕВРА (ВТОРА РАТА ОД PBG ЗАЕМ СКЛУЧЕН ВО 2013 ГОДИНА) КОЈ ДОСПЕВА ЗА ПЛАЌАЊЕ...
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОСТАВОТ, КВАЛИТЕТОТ И КРОЈОТ НА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА
  • ОБЈАВА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
  • ПРАВИЛНИК ЗА ВИДОВИТЕ НА ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА РАБОТИ (*)
  • ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗАПИСНИКОТ ЗА ИЗВРШЕН ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
  • ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕШЕНИЕТО ПО ИЗВРШЕН ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
  • ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ АКТИВНОСТИ ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ
  • ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ СУПЕРВИЗИЈА И НАДЗОР
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОЦЕНКА НА СРЕДСТВАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ
  • ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...