Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 191 од 17.10.2016 објавени се следните прописи:

  • БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА
  • ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА СОРАБОТКА ЗА ПРАШАЊА ОД ОБЛАСТА НА ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕТСТАВЕНА ОД СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА КОСОВО ПРЕТСТАВЕНА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ФОНД ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РОМАНИЈА ЗА ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДИНСКА СОРАБОТКА

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...