Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 33 од 05.03.2015 објавени се следните прописи:

  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА ПОЛИЦИЈА
  • ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ
  • ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ

ВЕСТИ

(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(04.09.2014)

СКРАТЕНА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОДЈАВА НА НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ

повеќе...
(19.06.2014)

ПОВТОРНО ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ НА ГОДИНЕШНИВЕ  СИНДИКАЛНИ СПОРТСКИ ИГРИ ВО ОХРИД 

повеќе...
(01.04.2014)

ОД 1 АПРИЛ, ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ ВО МВР ЗА ИЗГУБЕН ДОКУМЕНТ

повеќе...
(17.02.2014)

ГЛАСИЛОТО Е ВИСТИНСКА ИСТОРИСКА И ЈАЗИЧНА РИЗНИЦА

повеќе...
(20.03.2014)

СО ПОЕДНОСТАВНА ПРОЦЕДУРА ПОБРЗО ДО НОВИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

повеќе...
(11.05.2012)

ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ – НОВ ПРОЕКТ

ЈП „Службен весник на РМ“ на прес конференција, одржана на 11.05.2012 година на јавноста и го претстави својот најнов проект...

повеќе...
(13.03.2013)

ПРИРАЧНИК ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ ПРОПИСИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

повеќе...