Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 143 од 29.09.2014 објавени се следните прописи:

  • ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  • УРЕДБА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО 2015 ГОДИНА
  • УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2014 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА" КИЧЕВО
  • ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2014 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ ОБЈЕКТ НА МЕСТОТО НА ПОСТОЕЧКИОТ МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР-ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ
  • ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ДРЖАВНА И ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2014 ГОДИНА
  • ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА

ВЕСТИ

(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(04.09.2014)

СКРАТЕНА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОДЈАВА НА НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ

повеќе...
(19.06.2014)

ПОВТОРНО ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ НА ГОДИНЕШНИВЕ  СИНДИКАЛНИ СПОРТСКИ ИГРИ ВО ОХРИД 

повеќе...
(01.04.2014)

ОД 1 АПРИЛ, ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ ВО МВР ЗА ИЗГУБЕН ДОКУМЕНТ

повеќе...
(17.02.2014)

ГЛАСИЛОТО Е ВИСТИНСКА ИСТОРИСКА И ЈАЗИЧНА РИЗНИЦА

повеќе...
(20.03.2014)

СО ПОЕДНОСТАВНА ПРОЦЕДУРА ПОБРЗО ДО НОВИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

повеќе...
(11.05.2012)

ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ – НОВ ПРОЕКТ

ЈП „Службен весник на РМ“ на прес конференција, одржана на 11.05.2012 година на јавноста и го претстави својот најнов проект...

повеќе...
(13.03.2013)

ПРИРАЧНИК ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ ПРОПИСИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

повеќе...