Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 109 од 21.07.2014 објавени се следните прописи:

  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА СТАНБЕН КРЕДИТ
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАТЕНИЦИТЕ
  • ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЗА ТЕХНИЧКА СЛУЖБА И ПОТРЕБНАТА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ОБУЧУВАЧИ ЗА УЧЕСТВО НА ВОЗАЧИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКИ И СЕРТИФИКАТОТ ЗА ОБУЧУВАЧИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ ЗА ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИ ОБЈЕКТИ ВО УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ШТО ВРШАТ СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКАТА КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДА ЗА УЧЕСТВО ВО ОБУКА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКИТЕ И НАЧИНОТ НА СОБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, СКЛАДИРАЊЕ, ТРЕТМАН И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОТПАДНИТЕ МАСЛА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

ВЕСТИ

(19.06.2014)

ПОВТОРНО ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ НА ГОДИНЕШНИВЕ  СИНДИКАЛНИ СПОРТСКИ ИГРИ ВО ОХРИД 

повеќе...
(01.04.2014)

ОД 1 АПРИЛ, ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ ВО МВР ЗА ИЗГУБЕН ДОКУМЕНТ

повеќе...
(17.02.2014)

ГЛАСИЛОТО Е ВИСТИНСКА ИСТОРИСКА И ЈАЗИЧНА РИЗНИЦА

повеќе...
(20.03.2014)

СО ПОЕДНОСТАВНА ПРОЦЕДУРА ПОБРЗО ДО НОВИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

повеќе...
(11.05.2012)

ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ – НОВ ПРОЕКТ

ЈП „Службен весник на РМ“ на прес конференција, одржана на 11.05.2012 година на јавноста и го претстави својот најнов проект...

повеќе...
(13.03.2013)

ПРИРАЧНИК ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ ПРОПИСИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

повеќе...
 (28.02.2013)

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАПОЧНА СО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ: ИЗРАБОТКА НА РЕДАКЦИСКИ ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ НА ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Електронската база на прописи“ со целокупната важечка регулатива во Република Македонија се базира на автентични, изворни податоци за законите и за другите прописи и акти, а од неодамна започна да се надополнува со редакциски пречистени текстови на важечките закони во Република Македонија. 

повеќе...
(13.11.2012)

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ, ДОБИТНИК НА ПРЕСТИЖНАТА НАГРАДА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ „13 НОЕМВРИ“

повеќе...