Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 61 од 17.04.2015 објавени се следните прописи:

  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ
  • ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  • ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА

ВЕСТИ

(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(04.09.2014)

СКРАТЕНА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОДЈАВА НА НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ

повеќе...
(19.06.2014)

ПОВТОРНО ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ НА ГОДИНЕШНИВЕ  СИНДИКАЛНИ СПОРТСКИ ИГРИ ВО ОХРИД 

повеќе...
(01.04.2014)

ОД 1 АПРИЛ, ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ ВО МВР ЗА ИЗГУБЕН ДОКУМЕНТ

повеќе...
(17.02.2014)

ГЛАСИЛОТО Е ВИСТИНСКА ИСТОРИСКА И ЈАЗИЧНА РИЗНИЦА

повеќе...
(20.03.2014)

СО ПОЕДНОСТАВНА ПРОЦЕДУРА ПОБРЗО ДО НОВИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

повеќе...