ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

информација/соопштение 

Почитувани претплатници,
Согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија” за време на вонредна состојба, Ве информираме дека издавањето на службеното гласило „Службен весник на Република Северна Македонија“ и објавувањето на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Северна Македонија“ за време на траењето на вонредната состојба ќе се ВРШИ САМО ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА. 
Изданија за 2020 година во електронска форма
Од таа причина на сите активни претплатници кои службеното гласило го добиваат во печатена форма, ќе им се овозможи непречен пристап до изданието во целост во електронска форма како и пристап преку мобилната апликација за што е потребно во најкраток можен рок да ги доставите следниве податоци кои треба да бидат во согласност со бројот на претплати на печатеното издание:
- назив на фирма,
- име и презиме на корисникот,
- е-маил адреса.

Податоците пратете ги на следниот е-маил pretplata@slvesnik.com.mk
Телефон за контакт:
Централа - 02-55-12-400
Служба за претплата - 02-5512421; 02-5512422; 02-5512426; 02-5512427

Ви благодариме на разбирањето.

Со почит,
ЈП Службен весник на Република Северна Македонија
Бул. Партизански одреди 29, 1000 Скопје
www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РСМ" бр. 144 од 02.06.2020 објавени се следните прописи:

  • РЕШЕНИЕ НА УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА У.БР.147/2019 И У.БР.155/2019 ОД 4 МАРТ 2020 ГОДИНА
  • ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ НА УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
  • ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
  • ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ДНЕВНА БОЛНИЦА И БОЛНИЧКИ ДЕН ВО БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
  • ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ
  • ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2020/20 НА СОВЕТОТ ОД 13 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА ЗА АЖУРИРАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ЛИЦА, ГРУПИ И СУБЈЕКТИ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ЧЛЕНОВИТЕ 2, 3 И 4 ОД ЗАЕДНИЧКИОТ СТАВ 2001/931/ЗНБП ЗА ПРИМЕНА НА СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ И ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2019/1341 НА СОВЕТОТ ОД 8 АВГУСТ 2019 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2020/117 НА СОВЕТОТ ОД 27 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/72/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА И СУБЈЕКТИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ТУНИС

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...