Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 137 од 15.09.2014 објавени се следните прописи:

  • УРЕДБА ЗА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРИСИЛА КАКО И НОСЕЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА ОГНЕНОТО ОРУЖЈЕ ОД СТРАНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОЛИЦАЈЦИ
  • ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА УДЕЛОТ ОД СОДРУЖНИКОТ ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО И УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ АК-ИНВЕСТ, AK-INVEST ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО НА АКИ ЕТЕМИ ОД СЕЛО ЧЕЛОПЕК БРВЕНИЦА ВО КОНЦЕСИОНЕРОТ ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И ОПЕРИРАЊЕ НА ХИДРОЦЕНТРАЛИ НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGI GROUP ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО
  • ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2015 ГОДИНА
  • ОДЛУКA ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ
  • ОДЛУКА ЗА НАЧИНОТ HA ОПРЕДЕЛУВАЊЕ HA ВИСИНАТА HA НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ HA УСЛУГИ HA ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА И НАЧИНОТ HA НАПЛАТА KAKO И ВИСИНАТА И НАЧИНОТ HA ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ HA УСЛУГИТЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА
  • ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
  • ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
  • ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ

ВЕСТИ

(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(04.09.2014)

СКРАТЕНА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОДЈАВА НА НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ

повеќе...
(19.06.2014)

ПОВТОРНО ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ НА ГОДИНЕШНИВЕ  СИНДИКАЛНИ СПОРТСКИ ИГРИ ВО ОХРИД 

повеќе...
(01.04.2014)

ОД 1 АПРИЛ, ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ ВО МВР ЗА ИЗГУБЕН ДОКУМЕНТ

повеќе...
(17.02.2014)

ГЛАСИЛОТО Е ВИСТИНСКА ИСТОРИСКА И ЈАЗИЧНА РИЗНИЦА

повеќе...
(20.03.2014)

СО ПОЕДНОСТАВНА ПРОЦЕДУРА ПОБРЗО ДО НОВИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

повеќе...
(11.05.2012)

ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ – НОВ ПРОЕКТ

ЈП „Службен весник на РМ“ на прес конференција, одржана на 11.05.2012 година на јавноста и го претстави својот најнов проект...

повеќе...
(13.03.2013)

ПРИРАЧНИК ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ ПРОПИСИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

повеќе...