НОВО !!! 

Кога работите сте динамични и во движење?
Имајте пристап до нашата E-база на прописи од секаде и во секое време.
Обезбедете пристап со токен до сите прописи и пречистени текстови.

Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 48 од 20.04.2017 објавени се следните прописи:

  • УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА МЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА(*)
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА ,,СВЕТОТ НА КОЛОРЕС” ВО СКОПЈЕ
  • ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ ВО 2017 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР ЗА ОДГОВОР НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ ЗА 2016 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ВО ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ „Д-Р ХАИМ АБРАВАНЕЛ“ БИТОЛА
  • ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  • ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  • ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  • ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  • ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...