Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 100 од 23.05.2016 објавени се следните прописи:

  • ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИЕТО ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ „МЕЃАШИ“ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СКОПЈЕ
  • ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2016 ГОДИНА
  • ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА НАЛЕПНИЦАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ВО СООБРАЌАЈОТ И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНО ИЗДАВАЊЕ
  • ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТ ЗА СМЕСТУВАЊЕ
  • ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШЕНА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА УГОСТИТЕЛСКИОТ ОБЈЕКТ ЗА СМЕСТУВАЊЕ, СО ПРЕДЛОГ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА КАТЕГОРИЈА НА УГОСТИТЕЛСКИОТ ОБЈЕКТ ЗА СМЕСТУВАЊЕ
  • ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ И ИЗГЛЕДОТ НА ЗНАКОТ НА ИНСПЕКЦИСКАТА СЛУЖБА ВО УПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
  • ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КОНЗЕРВАТОРСКАТА ЛИЦЕНЦА
  • ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НЕСАКАНИТЕ ЕФЕКТИ ЗА ВРЕМЕ НА КОРИСТЕЊЕТО НА МЕДИЦИНСКОТО СРЕДСТВО, ВИДОВИТЕ НА РЕАКЦИИТЕ ШТО ГИ ПРЕДИЗВИКУВААТ, ПОСТАПУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ДОБАВУВАЧИТЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА НЕСАКАНИТЕ ЕФЕКТИ И РЕАКЦИИТЕ ОД МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
  • ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО OДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ (ЗНБП) 2015/2359 НА СОВЕТОТ ОД 16 ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2013/255/ЗНБП ВО ВРСКА СО РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...