Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 205 од 12.11.2018 објавени се следните прописи:

  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
  • УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ АВИОПРЕВОЗНИЦИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ ОД КОРИСНИЦИТЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
  • ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  • ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МЕСЕЧЕН ПАУШАЛ НА НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА КРУШЕВО
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  • ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА КО ПОДАРЕШ, ОПШТИНА РАДОВИШ
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ГРАДБИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА КО БЕРОВО ВОН ГРАД, ОПШТИНА БЕРОВО

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...