Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 129 од 01.09.2014 објавени се следните прописи:

  • ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ СУВИ ЛАКИ- СТРУМИЦА
  • ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ- ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ МАЛЕШЕВО - БЕРОВО
  • ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР – ОБЈЕКТ ВО ПЕХЧЕВО
  • ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ - ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ ЃУРИШТЕ - СВЕТИ НИКОЛЕ
  • ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ- ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ „НИКОЛИЌ“ - ДОЈРАН
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРA ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ-ВОДОЗАФАТ СО ЦЕВКОВОД ЗА ХЕЦ БЕЛОВИШКА РЕКА РЕФ. БР.107 КО БЕЛОВИШТЕ, ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ
  • ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ОБЈЕКТИ НА СПЕЦИЈАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА ОХРИД
  • ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ФАБРИКА ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА ДООЕЛ ВЕЛЕС
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЦЕВКОВОД МХЕ КРИВА РЕКА СО РЕФ.БР.123 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

ВЕСТИ

(19.06.2014)

ПОВТОРНО ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ НА ГОДИНЕШНИВЕ  СИНДИКАЛНИ СПОРТСКИ ИГРИ ВО ОХРИД 

повеќе...
(01.04.2014)

ОД 1 АПРИЛ, ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ ВО МВР ЗА ИЗГУБЕН ДОКУМЕНТ

повеќе...
(17.02.2014)

ГЛАСИЛОТО Е ВИСТИНСКА ИСТОРИСКА И ЈАЗИЧНА РИЗНИЦА

повеќе...
(20.03.2014)

СО ПОЕДНОСТАВНА ПРОЦЕДУРА ПОБРЗО ДО НОВИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

повеќе...
(11.05.2012)

ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ – НОВ ПРОЕКТ

ЈП „Службен весник на РМ“ на прес конференција, одржана на 11.05.2012 година на јавноста и го претстави својот најнов проект...

повеќе...
(13.03.2013)

ПРИРАЧНИК ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ ПРОПИСИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

повеќе...
 (28.02.2013)

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАПОЧНА СО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ: ИЗРАБОТКА НА РЕДАКЦИСКИ ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ НА ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Електронската база на прописи“ со целокупната важечка регулатива во Република Македонија се базира на автентични, изворни податоци за законите и за другите прописи и акти, а од неодамна започна да се надополнува со редакциски пречистени текстови на важечките закони во Република Македонија. 

повеќе...
(13.11.2012)

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ, ДОБИТНИК НА ПРЕСТИЖНАТА НАГРАДА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ „13 НОЕМВРИ“

повеќе...