Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 66 од 22.04.2014 објавени се следните прописи:

  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗГОЛЕМЕНО НИВО НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  • ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
  • ДЕЛУМНО РЕШЕНИЕ ОД КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВЕСТИ

(01.04.2014)

ОД 1 АПРИЛ, ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ ВО МВР ЗА ИЗГУБЕН ДОКУМЕНТ

повеќе...
(17.02.2014)

ГЛАСИЛОТО Е ВИСТИНСКА ИСТОРИСКА И ЈАЗИЧНА РИЗНИЦА

повеќе...
(20.03.2014)

СО ПОЕДНОСТАВНА ПРОЦЕДУРА ПОБРЗО ДО НОВИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

повеќе...
(11.05.2012)

ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ – НОВ ПРОЕКТ

ЈП „Службен весник на РМ“ на прес конференција, одржана на 11.05.2012 година на јавноста и го претстави својот најнов проект...

повеќе...
(13.03.2013)

ПРИРАЧНИК ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ ПРОПИСИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

повеќе...
 (28.02.2013)

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАПОЧНА СО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ: ИЗРАБОТКА НА РЕДАКЦИСКИ ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ НА ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Електронската база на прописи“ со целокупната важечка регулатива во Република Македонија се базира на автентични, изворни податоци за законите и за другите прописи и акти, а од неодамна започна да се надополнува со редакциски пречистени текстови на важечките закони во Република Македонија. 

повеќе...
(13.11.2012)

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ, ДОБИТНИК НА ПРЕСТИЖНАТА НАГРАДА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ „13 НОЕМВРИ“

повеќе...
(11.05.2012) 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ И КОМОРАТА НА АДВОКАТИТЕ НА РМ ЈА ПОТВРДИЈА СВОЈАТА СОРАБОТКА

повеќе...