Извештаи кои содржат показатели за финансиското работење за ЈП „Службен весник на Република северна Македонија“

Годишни извештаи

1. Биланс на состојба за 2017 година
2. Биланс на Успех за 2017 година

3. Финансиски извештај за 2017 година

Тримесечни извештаи 

- Тримесечен извештај за работењето на ЈП Службен весник на РМ за периодот јануари - март 2018 година

- Тримесечен извештај за работењето на ЈП Службен весник на РМ за периодот април - јуни 2018 година

- Тримесечен извештај за работењето на ЈП Службен весник на РМ за периодот јули - септември 2018 година

- Тримесечен извештај за работењето на ЈП Службен весник на РМ за периодот октомври - декември 2018 година