Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 46 од 14.03.2018 објавени се следните прописи:

  • ОДЛУКА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
  • ОДЛУКА ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈЏАН
  • ОДЛУКА ЗА ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА УКРАИНА
  • ОДЛУКА ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА
  • ОДЛУКА ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА КАЗАКХСТАН
  • ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
  • ОДЛУКА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...